สินเชื่อส่วนบุคคล GSB คืออะไร? คุณสมบัติแบบไหนถึงกู้ได้?

สินเชื่อเงินด่วน

สินเชื่อ GSB คืออะไร ?

สินเชื่อ GSB คือสินเชื่อของธนาคารออมสิน ธนาคารที่รัฐเป็นผู้ค้ำประกัน มีวัตถุประสงค์ในการปล่อยสินเชื่อเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เสริมสภาพคล่องทางการเงิน ทำให้ประชาชนมีเงินสดหมุนเวียน และนำเงินไปทำธุรกิจน้อยใหญ่ตามแต่โครงการของแต่ละคน อย่างไรก็ตาม โปรดทำความเข้าใจก่อนว่า สินเชื่อส่วนบุคคล GSB มีทั้งที่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน และไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

แนะนำสินเชื่อส่วนบุคคล GSB

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้กู้มีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ตลอดจนสำหรับใช้จ่ายเพื่อการดำรงชีพ แม้กระทั่งนำไปชำระหนี้สิน โดยมีเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ยื่นกู้ดังต่อไปนี้

 • สินเชื่อนี้จะให้กู้ได้ตามความจำเป็น หรือตามความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ แต่ไม่เกินรายละ 200,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญา ต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย
 • เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ และ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย
 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ
 • เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใด ๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย
 • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ในกรณีที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้ปกครองจัดทำหนังสือให้ความยินยอมในการจัดทำนิติกรรมสัญญา
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • มีสถานที่ประกอบอาชีพ / ที่อยู่อาศัยแน่นอน
 • ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
 • ต้องไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน (รายบุคคล) อเนกประสงค์

สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ

สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ เป็นสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือชำระหนี้สินอื่น ๆ โดยมีเงื่อนไขและคุณสมบัตของผู้ยื่นกู้ดังต่อไปนี้

 • ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกินรายละ 200,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญาต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย
 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น กลุ่มลูกจ้าง/พนักงานโรงงาน บริษัทเอกชน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่มีรายได้น้อย
  กรณีกู้ผ่านหน่วยงานภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป กรณีเป็นบริษัทเอกชน ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน
 • หน่วยงานเป็นผู้ประสานงานควบคุม ดูแล การหักเงินเดือนหรือเงินอันพึงได้และเก็บรวบรวมเงินชำระหนี้ค่างวดของผู้กู้ในสังกัดของหน่วยงานนำส่งธนาคาร
 • ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นสินเชื่อที่ธนาคารออมสินผลักดันออกมาให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยื่นขอสินเชื่อเพื่อนำเงินสินเชื่อดังกล่าวไปใช้แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ อันเป็นหนี้ซึ่งเกิดจากการประกอบอาชีพหรือการอุปโภคบริโภค โดยมีเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ยื่นกู้ดังต่อไปนี้

 • ธนาคารออมสินจะให้กู้ตามมูลหนี้นอกระบบจริง และตามความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท
 • เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ​
 • สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • มีการประกอบอาชีพ
 • มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

สินเชื่อประชาชนสุขใจ

สินเชื่อประชาชนสุขใจเป็นสินเชื่อเพื่อใช้เป็นเงินทุน หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจทดแทนการใช้หนี้นอกระบบ มีเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ยื่นกู้ดังต่อไปนี้

 • ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ตั้งแต่ 10,000-200,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญาต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย
 • เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ และผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่ายเป็นบุคคลธรรมดา
 • สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ในกรณีที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้ปกครองจัดทำหนังสือให้ความยินยอมในการจัดทำนิติกรรมสัญญา
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • มีสถานที่ประกอบอาชีพแน่นอน
 • มีความสามารถในการผ่อนชำระหนี้คืนธนาคาร
 • เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน
 • ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

โปรดทราบ ธนาคารออมสินยังมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสินเชื่ออีกมากมายหลายแบบ หลายประเภท หลายโครงการ ตามแนวคิด “วางใจให้ออมสินดูแลความสุขของชีวิตคุณ” ผู้สนสนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินตามลิงก์นี้ https://www.gsb.or.th/

สินเชื่อเงินด่วน
สินเชื่อเงินด่วน

เว็บไซต์ tubtab.com