สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ ให้กู้เงิน 200,000 บาท ผ่อนนาน 8 ปี ตรวจเงื่อนไขผู้กู้ที่นี่

สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจให้กู้เงิน 200,000 บาท ผ่อนนาน 8 ปี ตรวจเงื่อนไขผู้กู้ที่นี่

ธนาคารออมสิน ปล่อยกู้ “สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ” ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกินรายละ 200,000 บาท ทั้งนี้ เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญาต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย ทั้งนี้ ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจให้วงเงินสูงสุด 200,000 บาท ต่อคน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือชำระหนี้สินอื่นๆ โดยให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้จะให้เป็นไปตามประกาศกำหนด

รายละเอียดสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ มีดังนี้

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ

 • ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ชำระคืนภายใน 3 ปี (36 งวด)
 • รายละ 50,001 – 100,000 บาท ชำระคืนภายใน 5 ปี (60 งวด)
 • รายละ 100,001 – 200,000 บาท ชำระคืนภายใน 8 ปี (96 งวด)

วิธีการคำนวณการชำระคืนเงินสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ

 • ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
 • การคำนวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อธนาคารออมสิน “สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ

 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น กลุ่มลูกจ้าง/พนักงานโรงงาน บริษัทเอกชน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่มีรายได้น้อย
 • กรณีกู้ผ่านหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป กรณีเป็นบริษัทเอกชน ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ
 • หน่วยงานเป็นผู้ประสานงานควบคุม ดูแล การหักเงินเดือนหรือเงินอันพึงได้และเก็บรวบรวมเงินชำระหนี้ค่างวดของผู้กู้ในสังกัดของหน่วยงานนำส่งธนาคาร
 • ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

ทราบเงื่อนไขกันแล้วอย่ารอช้า สำหรับผู้ต้องการสินเชื่อ รีบติดต่อธนาคารออมสินทันที สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ กำลังรอคุณอยู่ แล้วสภาพคล่องทางการเงินของคุณจะกลับมาอย่างแน่นอน

ธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสิน

เว็บไซต์ tubtab.com