สินเชื่อเพื่อคุณ ธ.ออมสิน ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องค้ำ

สินเชื่อเพื่อคุณ ธ.ออมสิน ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องค้ำ

ผู้สื่อข่าวรายงานล่าสุด ธนาคารออมสินได้เปิดตัว “สินเชื่อเพื่อคุณ” สำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิต และช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงิน นับเป็นการเข้าถึงสินเชื่อถูกกฎหมาย ไม่ต้องกู้หนี้นอกระบบให้เดือดร้อน ที่สำคัญเป็นการขอสินเชื่อโดยไม่ต้องใช้หลักค้ำประกันใด ๆ ทั้งสิ้น ดอกเบี้ยต่ำ ผู้สนใจยื่นขอกู้ “สินเชื่อเพื่อคุณ” ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565  เงื่อนไข คุณสมบัติ และอัตราดอกเบี้ย มีดังต่อไปนี้  

 1. วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 30,000 บาท
 2. ไม่เกิน 2 ปี หรือ 24 งวด
 3. อัตราดอกเบี้ยเป็นแบบลดต้นลดดอก ร้อยละ 15 ต่อปี หรือเท่ากับร้อยละ 1.25 ต่อเดือน
 4. อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา บวกร้อยละ 3.00 ต่อปี หรือเท่ากับร้อยละ 18 ต่อปี
 5. ไม่ต้องใช้หลักประกัน

คุณสมบัติของผู้ขอ “สินเชื่อเพื่อคุณ” ดังนี้ 

1. มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลา

2. ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้นเป็นลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐที่ธนาคารคัดเลือก กรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระเมื่อรวม-อายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

– มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
– ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน
– เป็นลูกค้าเป้าหมาย ตามที่ธนาคารกำหนด จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
– ลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อ สินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 12 งวด และไม่มีหนี้ค้างชำระ หรือชำระหนี้ปิดบัญชีแล้ว
– เป็นลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ ที่มีรายได้ประจำ

การจ่ายเงินสินเชื่อ และการชำระสินเชื่อ

 1. ธนาคารจะโอนเงินสินเชื่อที่อนุมัติและหักบัญชีเพื่อชำระสินเชื่อผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีหลักของบริการ MyMo

2. ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน กรณีชำระหนี้ล่วงหน้าสามารถชำระได้เพียง 1 งวด เท่านั้น กรณีที่ชำระเงินงวดเกินกว่าที่ธนาคารกำหนด จะนำไปตัดชำระเงินต้นคงค้างทั้งจำนวน โดยมีเงินงวดชำระ ดังนี้

 • วงเงินกู้ 30,000 บาท เงินงวด 1,500 บาทต่อเดือน
 • วงเงินกู้ 25,000 บาท เงินงวด 1,250 บาทต่อเดือน
 • วงเงินกู้ 20,000 บาท เงินงวด 970 บาทต่อเดือน
 • วงเงินกู้ 15,000 บาท เงินงวด 730 บาทต่อเดือน
 • วงเงินกู้ 10,000 บาท เงินงวด 485 บาทต่อเดือน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

– ยื่นขอสินเชื่อและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธ.ค. 65 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ

สินเชื่อส่วนบุคคล
Estate planning photo created by jcomp – www.freepik.com

เว็บไซต์ tubtab.com