สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ปล่อยกู้ง่ายช่วยประชาชน แก้ไขหนี้นอกระบบ

สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ปล่อยกู้ง่ายช่วยประชาชน

สินเชื่อเพื่อแก้ไข้หนี้นอกระบบ และสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ที่ถูกกฎหมายกำกับดูแลโดยกระทรวงการคลัง โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้ 

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ โดยธนาคารออมสิน

วัตถุประสงค์ในการกู้ : เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือการอุปโภคบริโภค แต่ต้องไม่เป็นการนำไปชำระรีไฟแนนซ์ (Re-Finance) หนี้ในระบบ หรือเรียกง่ายๆ ว่า ต้องนำเงินที่ได้มานั้นไปจ่ายเจ้าหนี้นอกระบบที่ไม่ใช่ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน

วงเงินกู้ : ให้กู้ตามจำนวนหนี้นอกระบบจริง และดูตามความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งจะให้กู้เงินไม่เกินรายละ 50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย : ดอกเบี้ยคงที่ หรือ Flat Rate ร้อยละ 1 ต่อเดือน

ระยะเวลาการชำระ : ไม่เกิน 5 ปี

ค่าธรรมเนียม : 100 บาทต่อสัญญา

คุณสมบัติผู้สมัคร มีดังนี้

– เป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้
– สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี
– มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้
– เป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.1) สามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้จากธนาคาร

หลักประกันเงินกู้ : ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นผู้ค้ำประกัน

เอกสารประกอบการขอกู้ มีดังนี้

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน

เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)

เอกสารรายรับ/รายจ่าย (ถ้ามี)

รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ

กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน นำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย

พิโกไฟแนนซ์ ที่กำกับโดยกระทรวงการคลัง 

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ คือ สินเชื่อในระบบเพื่อรายย่อยในท้องถิ่น ซึ่งแนวคิดนี้กระทรวงการคลังได้ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาการกู้ยืมนอกระบบ โดยผู้ที่ปล่อยเงินกู้นั้นจะต้องมีใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังเท่านั้น (ดูรายชื่อ บริษัทที่ปล่อยพิโกไฟแนนซ์ ได้ ที่นี่)

วงเงินกู้พิโกไฟแนนซ์ : ไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย

วงเงินกู้พิโกพลัส : ไม่เกิน 100,000 บาท

ดอกเบี้ย : พิโกไฟแนนซ์ ไม่เกิน 36% ต่อปี

ส่วน พิโกพลัส แยกสัญญากู้เงินเป็น 2 สัญญา

– เงินกู้ 50,000 บาทแรก ไม่เกิน 36% ต่อปี

– เงินกู้ที่เกินกว่า 50,000 บาท ไม่เกิน 28% ต่อปี

คุณสมบัติผู้กู้ : เป็นบุคคลธรรมดา มีทะเบียนบ้านหรือถิ่นที่อยู่ ทำงาน หรือพักอาศัยภายในจังหวัด และมีความสามารถในการชำระหนี้

หลักประกัน : อาจมี หรือไม่มีหลักประกันการกู้ยืม แล้วแต่ผู้ให้กู้จะกำหนด


ลูกหนี้ที่สามารถเข้าโครงการแก้หนี้ ประกอบด้วย สินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเช่าซื้อรถ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ รวมถึงสินเชื่อที่อยู่กับบริษัทบริหารสินทรัพย์ และสินเชื่อทุกประเภทของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ทั้งนี้ เงื่อนไขการปรับปรุงโครงสร้างหนี้จะยังให้สิทธิประโยชน์จูงใจในการปรับโครงสร้างหนี้ และสอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้แต่ละราย

ลูกหนี้ที่สนใจสามารถที่จะลงทะเบียนได้ที่ www.bot.or.th รวมทั้งติดต่อสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ ถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ ฝ่ายคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ศคง. โทรศัพท์ 1213 หรือ E-mail : fcc@bot.or.th 


เว็บไซต์ tubtab.com